Integritetspolicy

ÖVERSIKT

Denna integritetspolicy informerar dig om hur Kudu AB hanterar dina personuppgifter i samband med att du antingen söker eller hyr en lägenhet eller lokal hos oss. Vi kommer också att förklara dina rättigheter samt hur du kontaktar oss om du har några frågor avseende dina personuppgifter.

ANSVARIG FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Kudu AB, org.nummer 556699-0361, Adelgatan 15, 223 50 Lund – i korthet ”Kudu” eller ”vi” – är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med hanteringen av dina personuppgifter är att säkerställa att Kudu kan uppfylla sitt ansvar som hyresvärd för lägenheter och lokaler utifrån uppställda avtal och lagstiftning, samt för adminstrativ hantering såsom bokföring. Personuppgifter kan komma att hämtas dels från dig själv – via vårt kontaktformulär eller cookies på https://janeaddams.se/ – men också från referenser såsom tidigare hyresvärdar, i form av registerutdrag, samt i kreditupplysningssammanhang. Vi hämtar in personuppgifter från dig som sökande av lägenhet eller lokal endast i syfte att administrera din ansökan eller bedöma din ansökan utifrån de krav vi ställt upp för sökande av lägenhet eller lokal. Vid sökande av studentbostad kommer vi t.ex. att behöva intyg som styrker dina planerade eller pågående studier. De personuppgifter vi hanterar varierar därför mellan olika söknande, men kan omfatta namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi hanterar också information relaterade till din lägenhet eller lokal, såsom anmälda fel eller eventuella störningar. Särskilda rutiner tillämpas om du har skyddade personuppgifter eller om du agerar som god man e.d.

GEOGRAFISK BEGRÄNSNING AV HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Hanteringen av dina personuppgifter kommer att ske inom EU och EES.

HUR LÄNGE DINA PERSONUPPGIFTER SPARAS

Dina personuppgifter sparas endast så länge dessa är nödvändiga för den hantering som beskrivs i denna policy. Vi en av behandling för de ändamål som anges i denna policy, varefter de kontinuerligt raderas. Som sökande av lägenhet eller lokal sparas dina personuppgifter endast så länge som du själv önskar stå kvar. Om du anmält intresse för ett objekt så tas denna bort i samband med att du förmedlas boende eller lokal. Om du inte har tilldelats boende eller lokal på grund av icke uppfyllda krav så görs en notering om detta som sparas under tre månader. Som hyresgäst sparas många av dina personuppgifter under hela hyresperioden samt eventuell efterföljande tid för nödvändig slutreglering. Passageloggar från boknings- och låssystem liksom bildsekvenser från kameraövervakning i allmänna utrymmen sparas i regel upp till fyra veckor. Störningsanmälningar sparas i regel inte längre än två år såvida de inte utgör underlag i avhysningsärende. Tiden för hur länge ekonomiska handlingar såsom hyresavier sparas regleras av aktuella skatte- och bokföringslagar. Vid eventuell avhysning kan notering om orsaken till denna sparas i upp till två år. Motsvarande hantering gäller för dig i egenskap av god man e.d. förvaltare. Hyresavtal, myndighetsbeslut och studieintyg sparas i två år efter utflyttning.

SÄKERHET VID HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Kudu har satt upp tydliga rutiner och arbetssätt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Endast de av våra medarbetare som har behov av uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter har till personuppgifterna. Dessutom skyddas uppgifterna av våra olika säkerhetssystem för att undvika obehörigt intrång. Vi överför inga personuppgifter såvida inte uttryckligen angivet i denna policy.

VEM DINA PERSONUPPGIFTER KAN DELAS MED

De instanser som dina personuppgifter kan komma att delas med är dels våra externa samarbetspartners inom exempelvis elnät, telekommunikation, hemförsäkring etc., men också vid behov myndighet eller kommun, liksom hyresgästorganisationer vid hyresförhandlingar, eller om lag så påbjuder vi en eventuell försäljning av fastigheten du bor eller bott i.

DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt till och kan begära ut ett registerutdrag av de uppgifter som vi hanterar om dig. Om dessa skulle vara behäfta med felaktigheter eller vara ofullständiga kan du begära en rättelse eller komplettering. Du omfattas också av rätten av vid begäran få dina uppgifter raderade, såvida särskilda skäl inte föreligger för oss att kunna neka till detta. Du kan också begära en begränsning eller justering av användandet av dina personuppgifter om du anser att denna inte är korrekt. Du har också under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha invändningar mot hanteringen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Ändringar kan komma att göras i denna integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen kommer att finnas tillgänglig på Vitstorkens webbplats under https://janeaddams.se/integritetspolicy/

FÖR ATT KONTAKTA OSS

Om du skulle ha frågor om det specifika innehållet i denna policy, eller om du vill kontakta oss avseende vår hantering av dina personuppgifter, vänligen skriv till oss på info@kuduab.se